Du lịch Khánh Hòa: tiềm năng, thực trạng và giải pháp


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12209

Nhận xét