Bài đăng

Vấn đề chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnh (Từ góc nhìn từ sự) : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Những biện pháp rèn luyện năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông qua giờ văn học sử: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Tổ chức dạy học theo dự án phần văn học nước ngoài chương trình ngữ văn 11 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Jane Eyre từ góc nhìn phân tâm học : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30

Nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Xung đột kịch trong kịch của Nguyễn Đình Thi : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32