Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2017

Thuận lợi của người nước ngoài học từ đồng âm tiếng Việt và khó khăn của người Việt Nam học từ đồng âm tiếng Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6308

Dịch văn bản luật pháp tiếng Việt sang tiếng Anh từ góc độ ngữ dụng học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5733

Nghiên cứu đối chiếu các phương tiện ngữ nghĩa - ngữ dụng bổ trợ trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt : Đề tài NCKH. QN.03.03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23006

Cách diễn đạt thời gian trong tiểu thuyết KHÔNG GIA ĐÌNH của Hector Malot và cách dịch các phương tiện biểu đạt đó sang tiếng Việt.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8997

Phát triển dịch vụ phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11989

Huy động vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11940

Phát triển hệ thống phân phối sản phẩm tại Công ty cổ phần thương mại Quốc tế Gia Nguyên

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11869

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11848

Quản trị rủi ro dự án đường dây 500kV tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11858

Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở Hải Phòng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11864

Vai trò của công nghệ thông tin trong qui trình đào tạo mới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24059

Một số vấn đề an toàn và bảo mật trong đấu giá điện tử

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13420

Phát hiện thói quen của con người/nhóm người từ phương tiện xã hội dựa theo mô hình chủ đề xác suất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11845

Hồ Chí Minh với việc phát huy sức mạnh của báo chí trong đời sống chính trị

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12492

Đồng hành ra Trường Sa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24872

Vấn đề thông tin tư vấn, chỉ dẫn an toàn thực phẩm trên báo chí Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20320

Báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới : Đề tài NCKH. QX-97-03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22739

Thử tìm vấn đề và giải pháp cho việc giảng dạy thể loại báo chí hiện nay : Đề tài NCKH. CB.01.07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21439

Báo chí trong đời sống cư dân đô thị thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25175

"Made in Vietnam" với 17 bài báo quốc tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24963

Phản biện xã hội trên báo điện tử

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33896

Phong hóa : Tuần báo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21379