Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2017

Những cách tân trong thơ Trần Dần : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Vấn đề chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnh (Từ góc nhìn từ sự) : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Những biện pháp rèn luyện năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông qua giờ văn học sử: Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Tổ chức dạy học theo dự án phần văn học nước ngoài chương trình ngữ văn 11 trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Jane Eyre từ góc nhìn phân tâm học : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 30

Nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Xung đột kịch trong kịch của Nguyễn Đình Thi : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Đặc điểm văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Diễn ngôn trong giao tiếp văn học

Tổ chức dạy học văn học nước ngoài cho học sinh Trung học phổ thông theo hướng tiếp cận chuẩn đầu ra ( Chương trình Ngữ văn 11, Ban nâng cao) : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Hiện thực nông thôn qua một số tiểu thuyết Việt Nam đương đại : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Mấy vấn đề thi pháp văn học trung đại Việt Nam

Nghiên cứu mối quan hệ giữa Folklore và văn học viết qua trường hợp thơ Á Nam Trần Tuấn Khải và Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu : Luận văn ThS. Văn hoc: 60 22 36

Thơ Dương Thuấn dưới góc nhìn văn hóa : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Những đóng góp của Tự lực văn đoàn cho việc xây dựng một nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. Luận án PTS. Văn học Việt Nam: 5 04 33

Văn học yêu nước nửa sau thế kỷ XIX trong truyền thống văn học dân tộc : Luận án TS. Văn học: 62 22 34 01

Văn xuôi tự sự của Bảo Ninh trong bối cảnh văn xuôi Việt Nam thời kỳ mới: Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Tinh thần đối thoại trong những công trình nghiên cứu văn học của Trần Đình Hượu : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Tinh thần đối thoại trong những công trình nghiên cứu văn học của Trần Đình Hượu : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Một số vấn đề lí luận văn học sử qua việc khảo sát tác phẩm Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Quá trình vận động tới sự điển phạm hóa của văn học nhà Nho ở Việt Nam từ Trần Nhân Tông qua Nguyễn Trãi đến Lê Thánh Tông : Luận án TS. Văn học: 65 22 01 21

Quá trình vận động tới sự điển phạm hóa của văn học nhà Nho ở Việt Nam từ Trần Nhân Tông qua Nguyễn Trãi đến Lê Thánh Tông : Luận án TS. Văn học: 65 22 01 21

Thiên tính nữ trong tác phẩm thơ của các nữ sĩ Việt Nam hiện đại : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Nhìn lại việc ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại: Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Am ngọa vân - các bằng chứng khảo cổ học

Sự nghiệp nghiên cứu văn học của Đặng Thai Mai : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Nhóm tân dân trong đời sống văn học Việt Nam trước 1945 : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34

Khoa nghiên cứu Văn học Việt Nam từ sau khi tiếp xúc với văn hóa Phương Tây

Những thành tựu về giảng dạy và nghiên cứu văn học nước ngoài ở khoa Văn học

Những thành tựu về giảng dạy và nghiên cứu văn học nước ngoài ở khoa Văn học

Những thành tựu về giảng dạy và nghiên cứu văn học nước ngoài ở khoa Văn học

Những thành tựu về giảng dạy và nghiên cứu văn học nước ngoài ở khoa Văn học

Ngô Gia Văn Phái - một hiện tượng của văn học trung đại Việt Nam

Loại hình nhân vật biểu tượng trong tác phẩm của Franz Kafka : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Tiếp cận văn học từ góc nhìn văn hóa

Sự đánh giá trong phê bình văn học cần giữ được giá trị ổn định qua thời gian

Phê bình văn học của Lê Tràng Kiều trước Cách mạng tháng Tám 1945 : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Hồi ký văn học (của nhà văn) trong văn học Việt Nam hiện đại nhìn từ góc độ thể loại

Hà Minh Đức với nghiên cứu phê bình văn học : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Quá trình hiện đại hoá văn học Việt Nam 1900 - 1945

Văn chương là hành động

Đặc trưng mỹ học của bộ phận văn học vết thương" trong văn xuôi Việt Nam thời kỳ đổi mới : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32"

Vấn đề tiếp thu văn học nước ngoài qua thực thế văn học Mỹ ở Việt Nam